Vanaf 1 maart 2020 zijn werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Unie verplicht melding te doen van grensoverschrijdende dienstverrichting of detachering van werknemers naar Nederland. Voor Nederlandse afnemers van dergelijke diensten geldt een controleplicht. De verplichtingen zijn beboetbaar gesteld en Inspectie SZW voert de controle en handhaving uit.

Voor wie is dit relevant?

Dit is relevant voor zowel bedrijven die zelf binnen Europa grensoverschrijdend opereren als voor ontvangers van deze diensten. Er moet sprake zijn van grensoverschrijdende arbeid waarmee wordt bedoeld dat werknemers of zelfstandigen tijdelijk hun werkzaamheden gaan verrichten in een ander EU-land.

Waar gaat het over?

De interne markt van de Europese Unie levert ons veel economische voorspoed op, maar kent vanzelfsprekend ook een andere kant die zo nu en dan aanscherpingen van (beschermings-)wetgeving behoeft. De interne markt levert onder meer vrijheid van dienstverrichting op en vrijheid van verkeer van personen. Deze vrijheden creëren mogelijkheden voor allerlei grensoverschrijdende samenwerkingen en handel. De keerzijde hiervan is dat met name aanbieders uit lagere lonenlanden met hun personeel sterk kunnen concurreren op prijs en arbeidsvoorwaarden. De detacheringsrichtlijn heeft als doel de betrokken werknemers beter te beschermen en oneerlijke concurrentie een halt toe te roepen. Dit door eerlijke loonvoorwaarden te garanderen, een goede sociale bescherming voor gedetacheerde werknemers te vereisen en door eerlijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven. De belangrijkste bescherming volgt uit de verplichting om gedetacheerden tenminste een ‘harde kern’ aan gelijke arbeidsvoorwaarden te bieden. In Nederland regelt de Wet arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) dit.

Wat is de harde kern?

Binnen de EU gedetacheerde werknemers hebben recht op de harde kern aan arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, hieronder valt in ieder geval:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Wat is er veranderd?

De verplichting om bij grensoverschrijdende detachering binnen Europa werknemers ten minste een ‘harde kern’ aan arbeidsvoorwaarden te bieden bestond al. Wat nieuw is, is dat vanaf 1 maart 2020 werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Unie verplicht zijn grensoverschrijdende dienstverrichting of detachering van werknemers naar Nederland te melden. De melding moet uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden worden verricht via een nieuw, online meldloket https://meldloket.postedworkers.nl. Met de invoering van de meldplicht is er geen aparte notificatieverplichting meer voor gedetacheerde vreemdelingen bij het UWV. Ontvangers van de dienst hebben een controleplicht, dus ook voor de in Nederland gevestigde bedrijven is alertheid geboden! Meld je niet, dan riskeer je een boete van EUR 12.000,- per geval die naar omstandigheden kan worden gematigd.

Gaat er nog meer veranderen?

Na het invoeren van de nieuwe detacheringsrichtlijn volgen dit jaar nog extra aanscherpingen die als doel hebben om gedetacheerde werknemers een beloning te bieden die gelijk is aan het niveau van het gastland, dit gaat dus verder dan alleen de ‘harde kern’ waarmee het onderwerp van nog groter belang is geworden voor diegenen die grensoverschrijdend opereren.