Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • P&O Partner: P&O Partner B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, de dienstverlener, opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van P&O Partner.
 • Partijen: P&O Partner en opdrachtgever.
 • Zelfstandige: zelfstandig ondernemer, een natuurlijke persoon die voor eigen rekening en risico een onderneming drijft.

Artikel 2: Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en ondertekende en/of mondelinge overeenkomst tussen P&O Partner en opdrachtgever alsmede op de werkzaamheden, die daar uit voortvloeien, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met P&O Partner, voor de uitvoering waarvan door P&O Partner van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. Indien P&O Partner met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de dan geldende algemene voorwaarden van P&O Partner, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
  6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. P&O Partner en opdrachtgever zullen in overleg treden opdat nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht wordt genomen.
  7. Een verstrekte opdracht aan P&O Partner is niet overdraagbaar en geldt uitsluitend voor de onderneming op wiens naam de opdracht is afgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

3.1 De overeenkomst tot opdracht komt tot stand door schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, dan wel bij gebreke daarvan en bij gebreke van een schriftelijke afwijzing door opdrachtgever van de offerte door een begin van uitvoering van de opdracht door P&O Partner.

Artikel 4: Uitvoering werkzaamheden

4.1 De opdrachten betreffen een inspanningsverplichting. De aard van de werkzaamheden van P&O Partner is adviserend en de opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen besluiten en handelingen en gevolgen daarvan, ook als deze besluiten of handelingen of het nalaten daarvan op uitdrukkelijk advies van P&O Partner is.
4.2 Indien aan P&O Partner een opdracht is verstrekt, is P&O Partner gerechtigd de opdracht te laten uitvoeren door één van haar medewerkers of een zelfstandige die in opdracht van P&O Partner werkzaamheden verricht of een aan P&O Partner gelieerde persoon.

Artikel 5: Informatie en medewerking

5.1 Opdrachtgever zal alle informatie die bij de uitvoering van de opdracht relevant kan zijn, steeds tijdig en volledig aan P&O Partner verstrekken en de medewerking verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering door P&O Partner van de overeenkomst. Adviezen en werkzaamheden van P&O Partner worden mede hierop gebaseerd, waarbij wordt uitgegaan van de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 6: Tarieven algemeen

6.1 P&O Partner maakt vooraf met de opdrachtgever afspraken m.b.t. de kosten van de dienstverlening, reiskosten en overige kosten en tijdsduur van de werkzaamheden.

6.2 P&O Partner is gerechtigd de tarieven te wijzigen bij verlenging van een opdracht of per 1 januari van enig jaar. Het tarief kan in overleg worden verhoogd met het prijsindexcijfer CAO-lonen, onderdeel zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het CBS.

6.3 Alle door P&O Partner aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 7: Honorarium en onkosten algemeen

7.1 Alle door P&O Partner gemaakte kosten en te maken kosten ten behoeve van de opdrachtgever, alsmede de honorering van de verrichte werkzaamheden worden conform de hierover gemaakte afspraken aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.2 P&O Partner heeft het recht voor haar werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten een voorschot te vragen en de werkzaamheden op te schorten totdat de betaling van dit voorschotbedrag heeft plaatsgevonden.

7.3 Indien P&O Partner op verzoek van of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van P&O Partner.

7.4 Opdrachtgever zal daarnaast de onkosten vergoeden die aan de uitvoering van de opdracht zijn verbonden, zoals onder andere reis-, verblijf- en materiaalkosten, kosten van vertalen, huur van audiovisuele apparatuur, accommodatie en de eventuele advertentiekosten, tenzij anders is geoffreerd.

Artikel 8: Betalingscondities

8.1 Betaling is verschuldigd binnen 30 dagen na factuurdatum.

8.2 Bij niet tijdige of onvolledige betaling houdt P&O Partner zich het recht voor, het verlenen van adviezen, het leveren van interim-management en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is de lopende opdracht op te zeggen.

8.3 Bezwaren omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum bij P&O Partner ingediend worden. Na deze termijn heeft de opdrachtgever geen recht meer op reclamatie.

8.4 Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn van tenminste 1% per maand. Eventuele gerechtelijke en buitenrechterlijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitenrechterlijke kosten tenminste 10% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 250,-.

Artikel 9: Bescherming van informatie, kennis en medewerkers

9.1 Alle aan P&O Partner toekomende rechten van intellectuele eigendom blijven voorbehouden, ook voor zover zij in het kader van prestaties ten behoeve van opdrachtgever hun grondslag vinden.

9.2 Opdrachtgever heeft toestemming om desbetreffende rechten ten behoeve van de eigen bedrijfsuitoefening toe te passen, in de mate waarin dat klaarblijkelijk door de betreffende overeenkomst tussen P&O Partner en opdrachtgever beoogd is.

9.3 Opdrachtgever zal zich binnen een periode van twee jaar na beëindiging van de laatste opdracht aan P&O Partner onthouden van iedere handeling die als doel of tot effect heeft dat de werknemers de dienst van P&O Partner verlaten om bij opdrachtgever in dienst te treden.

9.4 In geval een zelfstandig ondernemer als bedoeld in artikel 4.2 een opdracht bij opdrachtgever uitvoert binnen een periode van twee jaar na beëindiging van de laatste opdracht aan P&O Partner is zowel de opdrachtgever als de zelfstandig ondernemer per direct aan P&O Partner een eenmalige vergoeding verschuldigd van
€ 10.000,-.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

  1. Indien P&O Partner aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
  2. P&O Partner is ter zake van door haar geleverde prestaties, met inbegrip van overschrijding van levertijden en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien door haar de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, niet in acht is genomen.
  3. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal opdrachtgever P&O Partner ingeval van gebreken aan door haar geleverde of te leveren prestaties steeds in de gelegenheid stellen de betreffende prestatie alsnog correct te verrichten.
  4. Indien P&O Partner in dat geval alsnog de betreffende prestatie correct verricht, zal geen verdere schadevergoeding of andersoortige sanctie op het aanvankelijk bestaande gebrek gebaseerd kunnen worden.
  5. In geval een medewerker van P&O Partner werkzaamheden bij opdrachtgever uitvoert onder gezag en directe leiding van opdrachtgever, is P&O Partner niet aansprakelijk voor de geleverde prestaties van de medewerker, noch voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
  6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is P&O Partner nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij P&O Partner bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij P&O Partner steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.
  7. P&O Partner is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  8. P&O Partner is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit onjuist aan haar verstrekte gegevens.
  9. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van P&O Partner bovendien beperkt tot het bedrag van de in verband met de betreffende prestatie aan haar verschuldigde vergoeding en voorts onverminderd het voorgaande in ieder geval tot het bedrag van € 10.000,-.
  10. Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk na het ontdekken van de schade doch uiterlijk binnen twee maanden na afronding van de opdracht bij P&O Partner te worden ingediend. Na voornoemd tijdstip kan zij geen aansprakelijkheid meer aanvaarden.
  11. Opdrachtgever vrijwaart P&O Partner voor aanspraken van derden in verband met prestaties ten aanzien waarvan deze algemene voorwaarden tussen P&O Partner en opdrachtgever golden, voor zover die aanspraken de in dit artikel voorziene beperkingen overschrijden.
  12. In geval een zelfstandig ondernemer, zoals bedoeld in artikel 4.2 een opdracht voor opdrachtgever uitvoert, zijn de leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk is voor de door hem veroorzaakte schade. Opdrachtgever zal de zelfstandige ondernemer rechtstreeks aanspreken en P&O Partner vrijwaren van enige vordering ter zake van het handelen van de zelfstandig ondernemer.
  13. De opdrachtgever zal zich zover mogelijk afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van P&O Partner verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. P&O Partner zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van P&O Partner, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van P&O Partner.

11.2 Onverminderd het vorengaande is P&O Partner bevoegd de naam van opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Artikel 12: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een interim P&O’er

12.1 In beginsel is het de opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming niet toegestaan een arbeidsverhouding aan te gaan met een interim P&O’er, die via P&O Partner is bemiddeld noch gedurende de uitvoering van de opdracht noch de eerste twee jaar na afloop van de overeenkomst, tenzij en voor zover vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van P&O Partner. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de interim P&O’er verstaan:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de interim P&O’er.
 • het laten ter beschikking stellen van de betreffende interim P&O’er aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming).
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de interim P&O’er met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder interim P&O’er tevens verstaan:

 • de (aspirant-) interim P&O’er die is voorgesteld aan de opdrachtgever.
  1. Indien de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van P&O Partner gedurende de looptijd van de interim-opdracht een arbeidsverhouding met de interim P&O’er aangaat, is de opdrachtgever aan P&O Partner een vergoeding verschuldigd van
   € 25.000,= exclusief BTW.
  2. Indien de opdrachtgever zonder toestemming van P&O Partner binnen twee jaar na beëindiging van de interim-opdracht, een arbeidsverhouding aangaat met de interim P&O’er is opdrachtgever aan P&O Partner een vergoeding verschuldigd van € 25.000,= exclusief BTW.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen met betrekking tot een recruitment-/ W&S opdracht

13.1 Opdracht

13.1.1 Opdrachtgever zal zorgdragen voor adequate informatieverstrekking aan P&O Partner en verleent medewerking aan de selectieprocedure met betrekking tot de presentatie van kandidaten aan opdrachtgever. Opdrachtgever verleent in het algemeen zijn medewerking aan een voorspoedig verloop van de procedure.

13.1.2 Potentiële kandidaten, die de opdrachtgever rechtstreeks benaderen, bijvoorbeeld uit de eigen organisatie of via het netwerk van opdrachtgever, worden op gelijke wijze als de door P&O Partner geselecteerde kandidaten in de W&S procedure door P&O Partner betrokken. Na aanstelling van een kandidaat uit het netwerk van de opdrachtgever of een bij de organisatie van opdrachtgever werkzame kandidaat blijft voor opdrachtgever de verplichting bestaan het afgesproken honorarium volledig aan P&O Partner te voldoen.

13.1.3 Opdrachtgever verstrekt de opdracht tot P&O recruitment met uitsluiting van andere W&S bureaus aan P&O Partner tenzij anders is overeengekomen.

13.2 Honorarium

13.2.1 Het honorarium wordt in een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen en bedraagt tenzij anders is overeengekomen 25% over het vaste fulltime jaarsalaris.

   1. In het geval van een voortijdige beëindiging van de opdracht (na aanvang van onze werkzaamheden en vóór de aanstelling van een kandidaat) door opdrachtgever, is aan P&O Partner een honorarium verschuldigd van tenminste 50% van het de te verwachten W&S fee bij aanstelling (conform 13.2.1). Deze fee is afhankelijk van het moment en de motivatie en wordt na overleg met opdrachtgever door P&O Partner vastgesteld. De éénmalige vaste- en advertentiekosten zijn te allen tijde volledig verschuldigd.
   2. Indien opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming in eerste instantie geen van de door P&O Partner geselecteerde kandidaten plaatst, doch binnen 18 maanden na presentatie alsnog een der kandidaten in enige functie aanstelt of te werk stelt al dan niet via een derde partij is opdrachtgever alsnog een W&S fee van 25% over het vaste fulltime jaarsalaris verschuldigd aan P&O Partner.

13.3 Aansprakelijkheid

P&O Partner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade die voortvloeit uit het niet-functioneren, handelen of nalaten van door P&O Partner voorgestelde kandidaten, daaronder begrepen eventuele gevolgschade door kandidaten in het bedrijf van opdrachtgever veroorzaakt.

13.4 Garantiebepalingen

Garantie op de uitgevoerde werkzaamheden bij recruitment is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien blijkt dat een door P&O Partner voorgedragen kandidaat binnen zes

maanden na indiensttreding, op verzoek van opdrachtgever haar organisatie

heeft verlaten in verband met het niet naar behoren functioneren, zal P&O Partner

haar werving- en selectieprocedure nogmaals aanvangen, teneinde

te komen tot een nieuwe benoeming. Er worden dan enkel en alleen vaste kosten in rekening gebracht, gelijk als bij de eerdere procedure.

De in dit artikel bepaalde garantie geldt alleen bij exclusieve opdrachten waarbij P&O Partner als enig bureau kandidaten heeft kunnen voordragen.

Artikel 14: Overmacht

14.1 De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

14.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop P&O Partner geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor P&O Partner niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van P&O Partner worden daaronder begrepen.

14.4 P&O Partner heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat P&O Partner zijn verplichtingen had moeten nakomen.

14.5 Voor zoveel P&O Partner ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is P&O Partner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Ontbinding

15.1 Elk der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen wordt toegepast.

15.2 Alle tot aan het moment van beëindiging van de overeenkomst door P&O Partner verrichte werkzaamheden of onkosten zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16: Slotbepalingen

16.1 De algemene voorwaarden blijven van kracht indien P&O Partner geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

16.2 De algemene voorwaarden kunnen door P&O Partner worden gewijzigd, ingetrokken of aangevuld.

16.3 Op elke overeenkomst tussen P&O Partner en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 september 1996. Deze voorwaarden zijn  gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 4644.