Algemene voorwaarden oktober 2018

Algemene voorwaarden oktober 2018

Artikel 1: Definities

Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:

  • P&O Partner: P&O Partner B.V., gevestigd aan Het Rond 7, 3701 HS te Zeist.
  • Opdrachtgever: ieder rechtspersoon dan wel aan rechtspersoon gelieerde rechtspersoon die met P&O Partner B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel met wie P&O Partner in gesprek is over het sluiten van een overeenkomst.
  • Partijen: P&O Partner en Opdrachtgever.
  • Medewerker: ieder natuurlijk persoon met een, al dan niet onbepaalde, dienstbetrekking bij P&O Partner B.V..
  • Interim-Professional: ieder door P&O Partner aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld natuurlijk persoon die of voor eigen rekening en risico een onderneming drijft of werkt op payrollbasis via P&O Partner en één of meerdere interim-opdrachten verricht of gaat verrichten bij Opdrachtgever.
  • Kandidaat: ieder natuurlijk persoon die door P&O Partner wordt benaderd en/of voorgedragen als potentiele werknemer bij Opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen Partijen, alsmede op de werkzaamheden die daar uit voortvloeien.

2.2       Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig en bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4       Indien P&O Partner met Opdrachtgever meer dan eenmaal een overeenkomst sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de dan geldende Algemene Voorwaarden van P&O Partner, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.5       Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden opdat nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige bepaling(en) overeen worden gekomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht wordt genomen.

2.6       Een verstrekte overeenkomst aan P&O Partner is niet overdraagbaar en geldt uitsluitend voor de Opdrachtgever op wiens naam de overeenkomst is afgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1       De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke dan wel mondelinge aanvaarding van de offerte en opdrachtbevestiging door Opdrachtgever bij het werven van een Kandidaat.

3.2       De overeenkomst komt bij het bemiddelen van een Interim-Professional of een Medewerker tot stand door schriftelijke dan wel mondelinge aanvaarding door Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging en overeenkomst bij aanvang van uitvoering van de overeenkomst door P&O Partner.

Artikel 4: Uitvoering werkzaamheden

4.1       De uitvoering van de overeenkomst betreft een inspanningsverplichting. De aard van de werkzaamheden van P&O Partner is adviserend en Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor haar eigen besluiten en handelingen en gevolgen daarvan, ook als deze besluiten of handelingen of het nalaten daarvan op uitdrukkelijk advies van P&O Partner is.

4.2       Opdrachtgever zal alle informatie die bij de uitvoering van de offerte of overeenkomst relevant kan zijn, steeds tijdig en volledig aan P&O Partner verstrekken en de medewerking verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de offerte of overeenkomst door P&O Partner. Adviezen en werkzaamheden van P&O Partner worden mede hierop gebaseerd, waarbij wordt uitgegaan van de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.3       Indien aan P&O Partner een interim-opdracht is verstrekt, is P&O Partner gerechtigd de interim-opdracht te laten uitvoeren door Medewerker of Interim-Professional die in opdracht van P&O Partner werkzaamheden verricht.

Artikel 5: Tarieven en onkosten algemeen

5.1       De door Opdrachtgever aan P&O Partner verschuldigde vergoeding voor verrichte diensten en gemaakte kosten wordt voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk tussen partijen vastgesteld.

5.2       P&O Partner is gerechtigd de tarieven te wijzigen bij verlenging en/of aanpassing van de overeenkomst.

5.3       P&O Partner heeft het recht voor haar werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten een voorschot te vragen en de werkzaamheden op te schorten totdat betaling van dit voorschotbedrag heeft plaatsgevonden.

5.4       Indien P&O Partner op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van P&O Partner.

5.5       Opdrachtgever zal daarnaast alle onkosten vergoeden die aan de uitvoering van de overeenkomst zijn verbonden.

5.6       Alle door P&O Partner aangeboden / genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 6: Honorarium

6.1       Het door Opdrachtgever aan P&O Partner verschuldigde honorarium voor de inzet van Interim-Professional wordt per overeenkomst tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

6.2       Alle door Interim-Professional gemaakte kosten benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever alsmede de reiskostenvergoeding worden maandelijks tezamen met het honorarium gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.3       P&O Partner is gerechtigd het honorarium te wijzigen bij verlenging van een interim-opdracht of per 1 januari van enig jaar. Het honorarium kan door P&O Partner worden verhoogd met het prijsindexcijfer CAO-lonen, onderdeel zakelijke dienstverlening, zoals gepubliceerd door het CBS.

6.4       Alle door P&O Partner aangeboden / genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 7: Betalingscondities

7.1       Betaling is verschuldigd binnen 15 dagen na factuurdatum.

7.2       Bij niet tijdige of onvolledige betaling houdt P&O Partner zich het recht voor alle werkzaamheden van zowel P&O Partner, Medewerker als Interim-Professional op te schorten, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de lopende overeenkomst op te zeggen.

7.3       Bezwaren omtrent facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij P&O Partner ingediend te worden. Na deze termijn heeft Opdrachtgever geen recht meer op reclamatie.

7.4       Indien Opdrachtgever niet tijdig of niet volledig tot betaling van factuur overgaat, zal Opdrachtgever de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buiten rechterlijke kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buiten rechterlijke kosten tenminste 10% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 250,- exclusief BTW.

7.5       Opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met enige vordering op P&O Partner, noch is Opdrachtgever gerechtigd enige vorm van korting toe te passen. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1       Indien P&O Partner aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

8.2       P&O Partner is ter zake van door haar geleverde prestaties, met inbegrip van overschrijding van levertijden en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien door haar de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, niet in acht is genomen.

8.3       Onverminderd het hiervoor bepaalde zal Opdrachtgever P&O Partner ingeval van gebreken aan door haar geleverde of te leveren prestaties steeds in de gelegenheid stellen de betreffende prestatie alsnog correct te verrichten.

8.4       Indien P&O Partner in dat geval alsnog de betreffende prestatie correct verricht, zal geen verdere schadevergoeding of andersoortige sanctie op het aanvankelijk bestaande gebrek gebaseerd kunnen worden.

8.5       In geval Medewerker werkzaamheden bij Opdrachtgever uitvoert, is P&O Partner niet aansprakelijk voor de geleverde prestaties van Medewerker, noch voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

8.6       Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is P&O Partner nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij P&O Partner bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij P&O Partner steeds de bedoeling van Opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

8.7       P&O Partner is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.8       P&O Partner is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit aan haar onjuist verstrekte gegevens.

8.9       In alle gevallen is aansprakelijkheid van P&O Partner beperkt tot het bedrag van de in verband met de betreffende prestatie door Opdrachtgever aan haar verschuldigde vergoeding en voorts onverminderd het voorgaande betreft het bedrag in ieder geval nimmer  meer dan € 10.000,-.

8.10     Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de vermeende aansprakelijkheid is ontstaan bij P&O Partner te worden ingediend. Na voornoemd tijdstip kan zij geen aansprakelijkheid meer aanvaarden.

8.11     Opdrachtgever vrijwaart P&O Partner voor aanspraken van derden in verband met prestaties ten aanzien waarvan deze Algemene Voorwaarden tussen Partijen golden, voor zover die aanspraken de in dit artikel voorziene beperkingen overschrijden.

8.12     In geval Interim-Professional, zoals bedoeld in artikel 1 een interim-opdracht voor Opdrachtgever uitvoert, zijn de leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Interim-Professional direct aansprakelijk is voor de door hem veroorzaakte schade in geval van opzet en bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever zal Interim-Professional rechtstreeks aanspreken en P&O Partner vrijwaren van enige vordering ter zake van het handelen van Interim-Professional.

8.13     Opdrachtgever zal zich zover mogelijk afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van P&O Partner verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

9.1       Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. P&O Partner zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van P&O Partner aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van P&O Partner.

9.2       Onverminderd het vorengaande is P&O Partner bevoegd de naam van Opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij Opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Artikel 10: Bescherming van informatie, kennis en medewerkers

10.1     Alle aan P&O Partner toekomende rechten van intellectuele eigendom blijven voorbehouden, ook voor zover zij in het kader van prestaties ten behoeve van Opdrachtgever hun grondslag vinden.

10.2     Opdrachtgever heeft toestemming om desbetreffende rechten ten behoeve van de eigen bedrijfsuitoefening toe te passen, in de mate waarin dat klaarblijkelijk door de betreffende overeenkomst tussen Partijen beoogd is.

10.3     Opdrachtgever zal zich binnen een periode van 24 maanden na beëindiging van de laatste overeenkomst aan P&O Partner onthouden van iedere handeling die als doel of tot effect heeft dat Medewerker bij Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat.

10.4     In geval Medewerker een opdracht bij Opdrachtgever uitvoert of arbeidsverhouding aangaat binnen een periode van twee jaar na beëindiging van de laatste overeenkomst aan P&O Partner is zowel Opdrachtgever als Medewerker per direct aan P&O Partner een eenmalige vergoeding verschuldigd van €15.000,- exclusief BTW.

Artikel 11: Het aangaan van een arbeidsverhouding met Interim-Professional

11.1     In beginsel is het Opdrachtgever niet toegestaan een arbeidsverhouding aan te gaan met Interim-Professional, die via P&O Partner is bemiddeld, noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch de eerste 24 maanden na afloop van de overeenkomst. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met Interim-Professional verstaan:

  • het aangaan van een arbeidsverhouding of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met Interim-Professional.
  • het laten ter beschikking stellen van Interim-Professional aan Opdrachtgever door derden.
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door Interim-Professional met een derde, waarbij Opdrachtgever en genoemde derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Interim-Professional tevens verstaan:

  • de (aspirant-) Interim-Professional die is voorgesteld aan Opdrachtgever.

11.2     Indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van P&O Partner gedurende de looptijd van de interim-opdracht een arbeidsverhouding met Interim-Professional aangaat, is Opdrachtgever aan P&O Partner een vergoeding verschuldigd van € 15.000,= exclusief BTW.

11.3     Indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van P&O Partner binnen twee jaar na beëindiging van de interim-opdracht een arbeidsverhouding aangaat met Interim- Professional is Opdrachtgever aan P&O Partner een vergoeding verschuldigd van €15.000,= exclusief BTW.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen met betrekking tot Werving & Selectie procedure

12.1     Opdrachtgever verstrekt de opdracht tot Werving & Selectie met uitsluiting van andere Werving & Selectie bureaus exclusief aan P&O Partner.

12.2     Potentiële kandidaten uit eigen organisatie of netwerk van Opdrachtgever die Opdrachtgever rechtstreeks benaderen, worden op gelijke wijze als de door P&O Partner geselecteerde kandidaten in de procedure betrokken. Na aanstelling van voornoemde potentiële kandidaat blijft voor Opdrachtgever onverminderd de verplichting bestaan de afgesproken vergoeding volledig aan P&O Partner te voldoen.

12.3     De vergoeding wordt in een overeenkomst tussen Partijen overeengekomen en bedraagt 25% over het vaste fulltime jaarsalaris.

12.4     Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussen Partijen beëindigd na aanvang van de werkzaamheden door P&O Partner en vóór aanstelling van Kandidaat door Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan P&O Partner een vergoeding verschuldigd van tenminste 50% van de te verwachten Werving & Selectie fee bij aanstelling (conform artikel 12.3 in deze Algemene Voorwaarden). De éénmalige vaste kosten zijn te allen tijde volledig verschuldigd.

12.5     Indien Opdrachtgever in eerste instantie geen Kandidaat van P&O Partner aanstelt, doch binnen 18 maanden na presentatie Kandidaat in enige functie aanstelt of te werk stelt al dan niet via een derde partij is Opdrachtgever alsnog een Werving & Selectie fee verschuldigd aan P&O Partner conform artikel 12.3 in deze Algemene Voorwaarden.

12.6     P&O Partner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade die voortvloeit uit het niet-functioneren, handelen of nalaten van bij Opdrachtgever in dienst gestelde Kandidaat, daaronder begrepen eventuele gevolgschade veroorzaakt door Kandidaat bij Opdrachtgever.

12.7     Garantie op de uitgevoerde werkzaamheden bij Werving & Selectie is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 13: Overmacht

13.1     De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

13.2     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.3     Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop P&O Partner geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor P&O Partner niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van P&O Partner worden daaronder begrepen.

13.4     P&O Partner heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat P&O Partner haar verplichtingen had moeten nakomen.

13.5     Voor zoveel P&O Partner ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is P&O Partner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Ontbinding

14.1     Elk der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen wordt toegepast.

14.2     Alle tot aan het moment van beëindiging van de overeenkomst door P&O Partner verrichte werkzaamheden of onkosten zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1     Opdrachtgever stemt in met de overdracht van de offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten voor P&O Partner aan een derde partij. P&O Partner zal Opdrachtgever informeren over een dergelijke overdracht.

15.2     Indien de zeggenschap binnen P&O Partner wijzigt, zullen de afspraken zoals gemaakt in de offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen P&O Partner en Opdrachtgever ongewijzigd voortduren.

15.3     Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien P&O Partner geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

15.4     Deze Algemene Voorwaarden kunnen door P&O Partner worden gewijzigd, ingetrokken of aangevuld.

15.5     Op elke overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

16.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2018.

Zeist, 1 oktober 2018